ประโยชน์ของการทำโพลสำรวจทางธุรกิจ

ประโยชน์ของการทำโพลสำรวจทางธุรกิจ
นักการตลาดมักจะทำโพลสำรวจเพียงแค่ต้องการทราบ ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าเพียงเท่านั้น แต่ความจริงแล้วผลโพลยังสามารถนำเอามาใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อต่อยอดให้กับ ธุรกิจได้ด้วย

การทำโพลสำรวจความต้องการของผู้บริโภคถูก จัดเป็นศาสตร์อีกหนึ่งแขนงที่นักการตลาดนิยมทำกันเป็นอย่างมาก สำหรับการใช้เป็นเครื่องมือผลักดันธุรกิจให้เจริญเติบโตภายใต้สภาพการแข่ง ขันที่มีโจทย์อยู่ที่การตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภคเป็นตัวตั้ง จึงไม่เป็นเรื่องแปลกแต่ประการใดเลยที่ทุกๆ องค์กรธุรกิจทั่วโลกนิยมใช้การทำโพลสำรวจมาเป็นทั้งแผนแม่บทหรือไม่ก็เป็น ข้อมูลในการพัฒนางานทางด้านผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางธุรกิจให้กับบริษัทของตน เองอยู่เสมอ

แต่จะมีข้อแตกต่างกันตรงที่ประเทศไทยของเรานิยมใช้ข้อมูลที่ได้มาจากโพ ลสำรวจเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้น นั่นก็คือการตั้งโต๊ะนำข้อมูลที่ได้มาเสนอต่อหน้าผู้บริหารภายในที่ประชุม ซึ่งดูจะเป็นอะไรที่ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนเอาเสียเลยเนื่องจากโพลสำรวจ สามารถให้อะไรที่มากกว่านั้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุนจำนวนมหาศาลที่ จะต้องจ่ายไปแต่ละครั้งสำหรับการทำโพลในแต่ละประเด็น โอกาสนี้ INCquity จึงขอแนะนำประโยชน์ดีๆ ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการทำโพลสำรวจทางธุรกิจมาฝากทุกท่านกัน ซึ่งรับรองได้ว่าผู้ประกอบการจะได้ข้อมูลที่ลึก ตรงประเด็น และรอบด้านครบทุกมิติแน่นอน โดยประโยชน์ของการทำโพลสำรวจทางธุรกิจมีดังนี้

1. ทราบความต้องการสูงสุดของลูกค้า

ข้อนี้เป็นประโยชน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดสำหรับการทำโพลสำรวจทางธุรกิจ เพราะข้อมูลที่ได้มาจากการสำรวจอาจจะด้วยแบบสอบถามหรือเป็นการสัมภาษณ์สด นั้นล้วนเป็นข้อมูลในเชิงลึกที่มีความสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน จึงทำใ้ห้ผู้ประกอบการสามารถทราบความต้องการสูงสุดของลูกค้าได้ว่าสิ่งที่ ลูกค้าต้องการสูงสุดนั้นคืออะไร และสามารถจัดเรียงลำดับข้อมูลได้ตามความสำคัญอีกด้วย ซึ่งฐานข้อมูลตรงส่วนนี้มีมูลค่ามหาศาลมากเพราะสามารถนำไปใช้เป็นโมเดลทาง ธุรกิจเพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับธุรกิจได้ต่อไปอย่างไม่รู้จบ

2. นำไปสู่การวางกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบ

แน่นอนว่าบริษัทที่ขายนมสดกับบริษัทที่ขายน้ำอัดลมพวกเขาไม่สามารถที่จะ ใช้กลยุทธ์ตัวเดียวกันสำหรับการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้เนื่องจากมี กลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน ประเด็นจึงอยู่ที่ว่าถ้างั้นกลยุทธ์สำหรับธุรกิจประเภทนี้ควรจะเป็นอย่างไร วิธีการหาคำตอบจึงต้องกลับมามุ่งที่การแสวงหาความต้องการของผู้บริโภคเป็น หลักก่อน เมื่อทราบความต้องการที่แท้จริงของพวกเขาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะ ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเป็นเครื่องมือในการเอาชนะใจลูกค้าของผู้ประกอบการ อันมีที่มาจากคำตอบที่ได้มาจากโพลสำรวจเป็นเครื่องพิสูจน์ทราบ

3. จัด Target ของลูกค้่าได้เหมาะสม

ถึงแม้ข้อมูลสำคัญที่ได้จากโพลสำรวจโดยหลักๆ แล้วจะเป็นเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการและความคิดเห็นของ ลูกค้าเป็นเสียส่วนใหญ่ แต่ก็ยังมีข้อมูลอีกประเภทหนึ่งที่มาในลักษณะแฝงทางสถิตินั่นก็คือ “ข้อมูลเชิงกายภาพ” อาทิ เพศ อายุ การศึกษา เงินเดือน ฯลฯ ซึ่งข้อมูลตรงส่วนนี้ถึงแม้จะไม่มีความสำคัญบนโต๊ะประชุมแต่ทว่ากับมีความ สำคัญทางด้านการตลาดเป็นอย่างสูง เพราะจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการได้ทราบข้อมูลที่เป็นเรื่องของการแบ่งส่วนทาง การตลาดหรือที่เรียกกันว่า Market Segmentation ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบดำเนินกลยุทธ์ได้ด้วยความถูกต้องบนกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ที่ตรงกับ Target ที่สุดด้วย

4. มีผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจผู้บริโภคเสมอ

ความจริงแล้วอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการจะไม่มีทางที่จะประสบความ สำเร็จได้เลยถ้าหากผู้ประกอบการจะเป็นผู้ผลิตสินค้าแล้วนำจับยัดใส่มือผู้ บริโภคแต่เพียงฝ่ายเดียว เพราะนั่นจะเท่ากับเป็นการสื่อสารการตลาดแต่เพียงฝ่ายเดียวและเป็นเรื่องยาก ที่จะประสบความสำเร็จในสภาพธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งโพลสำรวจความต้องการของผู้บริโภคจะช่วยเป็นคำตอบให้ผู้ประกอบการสามารถ สร้างสรรค์สินค้าและบริการได้ตรงใจผู้บริโภคมากที่สุด อันเกิดจากฐานข้อมูลที่ได้รับทราบความต้องการของผู้บริโภคเป็นจุดเริ่มต้น นั่นเอง

5. นำข้อมูลไปต่อยอดธุรกิจได้

ถ้าผู้ประกอบการลองพิจารณาดูผลโพลสำรวจแบบถี่ีถ้วนจะพบว่าผลสำรวจที่ได้ มานั้นจะมีประเด็นที่แตกแยกออกมาเป็นการเฉพาะประมาณ 5 - 8 % จากแนวโน้มความน่าจะเป็นทั้งหมด โดยผู้บริโภคกลุ่มนี้มีคำตอบที่แตกต่างจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสำรวจ ของเรา ซึ่งถ้าผู้ประกอบการวิเคราะห์โดยใช้หลักเหตุผลจะทราบได้โดยทันทีว่าลูกค้า ส่วนนี้ไม่ได้ตอบคำถามผิดแต่ประการใดเลย แต่พวกเขาอาจจะอยากได้ความแตกต่างของสินค้าที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบันพร้อม ทั้งคุณภาพที่เหนือกว่า ซึ่งข้อมูลตรงส่วนนี้ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในวงการธุรกิจได้ในท้ายที่สุด

6. พร้อมสำหรับการแข่งขัน

ธุรกิจที่สามารถแข่งขันในท้องตลาดได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือผู้ประกอบการจะ ต้องรู้ Position ของตนเองว่าอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ มีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตลาดรวมทั้งหมด ซึ่งโพลสำรวจทางธุรกิจสามารถให้คำตอบกับผู้ประกอบการในส่วนนี้ได้ครบถ้วนทุก ประเด็น โดยผู้ประกอบการสามารถเอาข้อมูลตรงส่วนนี้นำไปใช้วางแผนเพื่อต่อสู้กับผู้นำ ในตลาดและป้องกันการทำตลาดในกรณีที่บริษัทคู่แข่งเป็นฝ่ายตามได้อย่างยอด เยี่ยมที่สุด

7.องค์กรธุรกิจมีภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพ

ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจในสายตาประชาชนไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถสร้างกัน ได้ภายในวันเดียวแถมยังไม่มีขายในท้องตลาดอีกด้วย บางบริษัทจึงพยายามทุ่มเงินลงทุนเป็นจำนวนมหาศาลเพียงเพื่อแสวงหาการสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดูดีแต่เพียงอย่างเดียว โดยลืมมองไปว่าภาพลักษณ์ที่ดีนั้นเกิดมาจากการความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็น สาเหตุสำคัญและการที่จะบรรลุในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ทุกๆ บริษัทก็จำเป็นที่จะต้องทำโพลออกมาสำรวจเพื่อที่จะได้รับทราบความต้องการของ ผู้บริโภคด้วย ตามหลักกลยุทธ์การบริหารในแบบฉบัับ CRM ซึ่งบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มักจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจและ ดูมีภาพลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพแฝงอยู่ในองค์กรด้วย

การทำโพลนั้นมีความสำคัญต่อการทำธุรกิจมากเนื่องจากข้อมูลที่ผู้ประกอบ การได้มาจากผู้บริโภคนั้น สามารถบ่งบอกได้ถึงความต้องการสูงสุดที่พวกเขาคาดหวังจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ และบริการของผู้ประกอบการอยู่เสมอ จึงจะเห็นได้ว่าธุรกิจที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นั้นล้วนมีฐานข้อมูลผู้ บริโภคที่แม่นยำมาก พวกเขาจึงสามารถดำเนินกลยุทธ์การตลาดได้แบบมีประสิทธิภาพสูงสุดอันมีที่มา ที่ไปจากการทำโพลสำรวจทางธุรกิจนั่นเอง

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view