5 กฏ pitch งานให้ผ่าน

5 กฏ pitch งานให้ผ่าน
เจ้าของธุรกิจหน้าใหม่หลายคนมักมีปัญหาเวลาที่ ต้องเสนองานต่อหน้าลูกค้า ทั้งขาดความมั่นใจและความเชื่อมั่น ไม่รู้ว่าจะเสนองานอย่างไรให้ได้ยอดการสั่งซื้อ แต่กฎ5ข้อดังต่อไปนี้คือส่วนที่จะเข้ามาเติมเต็มที่จะช่วยนำเสนอขายงานให้ ประสบความสำเร็จ
เสนองานให้ได้งาน

เจ้าของธุรกิจทุกคนล้วนต้องการที่จะประสบ ความสำเร็จในธุรกิจที่ทำอยู่ทั้งนั้น จึงมักทุ่มเททรัพยากรทั้งทางด้านสติปัญญาความคิดและเงินทุนจำนวนมาก มายมหาศาลลงไปในการวางแผนธุรกิจ ทำการตลาด ทำงานวิจัย งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้สามารถต่อสู้กับคู่แข่งขันรายอื่นๆในตลาด ได้ จนสามารถก้าวไปสู่ความความเป็นที่หนึ่ง โดยคิดว่าความเหนือกว่าที่ว่านี้จะ ทำให้ผู้บริโภคหรือคู่เจรจาการค้าทางธุรกิจตัดสินใจเลือกงานของคุณเป็นตัว เลือกอันดับแรกเสมอ และจะเป็นการปูทางให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จในที่สุด      

แต่ในบางครั้งบริษัทของคุณกลับไม่ได้ถูกเลือก ทั้งๆที่เมื่อเทียบกันแล้ว ตัวงานของคุณก็ดีกว่าของคู่แข่งในทุกๆด้าน จึงทำให้เจ้าของธุรกิจหลายคนไม่ เข้าใจและไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของความล้มเหลวนี้ได้ ซึ่งในรูปการณ์นี้ คงมีสาเหตุที่แท้จริงอยู่เพียงอย่างเดียวที่ทำให้การขายงานของคุณล้มเหลว โดยที่ตัวคุณอาจจะมองข้ามไม่ได้ใส่ใจในจุดนี้มาก่อนเลย สิ่งนั้นคือ วิธีการนำเสนอขายงานนั่นเอง     

การนำเสนอขายงาน(Presentation) เป็นทักษะเฉพาะตัวที่มีความสำคัญมากอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจ ที่เจ้าของธุรกิจหลายๆคนมักจะมองข้ามและไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้สักเท่า ไหร่ ซึ่ง Bill Bartmann มีกฎ 5 ข้อ ในการเสนอขายงานให้ประสบความสำเร็จที่น่าสนใจและมีประโยชน์อย่างมากที่จะ เป็นไกด์ไลน์ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการนำเสนอขายงานแก่ลูกค้าในอนาคต ซึ่งกฎทั้ง 5 ข้อมีดังต่อไปนี้

กฎข้อที่ 1 การเคารพเวลา

อย่าไปสาย และอย่าพูดเกินเวลา เหลือเวลาไว้ให้ลูกค้าซักถามบ้าง

การเคารพเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงระเบียบวินัยในการทำงานของคุณและบริษัทของคุณ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการเคารพเวลาในที่นี้หมายรวมถึงเวลาของคุณและเวลาของลูกค้าด้วย โดยในวันนำเสนองานควรมาถึงสถานที่ก่อนเวลาที่ได้นัดหมายเอาไว้

เหตุผลก็เพื่อมาทำการซักซ้อมและทำการเตรียมความพร้อมก่อนการนำเสนอจริง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเซ็ตอัพสื่อที่จะใช้ในการนำเสนอ เช่น คอมพิวเตอร์หรือเครื่องฉายภาพสไลด์และจอโปรเจ็คเตอร์ต่างๆ รวมถึงเอกสารที่จะใช้แจกให้ลูกค้าใช้อ่านพิจารณาควบคู่ไปกับการนำเสนอด้วย อีกทั้งยังมีเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การเคารพเวลาที่ลูกค้ากำหนดให้กับเราในการนำเสนองาน เช่น ถ้าลูกค้ากำหนดเวลาให้ 30 นาที เราก็ต้องนำเสนองานไม่ให้เกินเวลาที่กำหนดให้เพราะบางทีลูกค้าอาจจะมีนัด ธุระสำคัญหลังจากเวลาดังกล่าว แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดควรจะจบการนำเสนอก่อนหน้า เวลาที่กำหนดไว้สักเล็กน้อย เพื่อที่จะได้เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ซักถามข้อสงสัยกับเรา จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่าการเคารพในเรื่องของเวลาเป็นสิ่งที่ต้องคำนึง ถึงให้มากเพราะสำหรับบุคคลบางคนการเคารพในเรื่องของเวลาถือเป็นการให้ เกียรติและเคารพในตัวของบุคคลดังกล่าวด้วยนั่นเอง

กฎข้อที่ 2 อย่าแสดงตนเป็นผู้รู้ไปสอนลูกค้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของลูกค้า

คุณต้องไม่ไปแสดงท่าทีเป็นผู้รู้และทำการสอนลูกค้าอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตัวลูกค้าเองแม้จะทำไป ด้วยความหวังดีก็ตาม เพราะการกระทำในลักษณะดังกล่าวเปรียบเสมือนเป็นการไปดู ถูกลูกค้า คุณควรจะทำหน้าที่ในการนำเสนองานของคุณต่อไปโดยพูดถึงประโยชน์ในด้านดีต่างๆ อีกทั้งไม่ก้าวก่ายในส่วนที่เป็นความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันของลูกค้า โดยควรใช้วิธีอธิบายเหตุผลในแง่มุมอีกด้านหนึ่งจะดีที่สุด

กฎข้อที่ 3 ให้ข้อเท็จจริงกับลูกค้า

คุณต้องนำเสนอและให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแก่ลูกค้าโดยปราศจากความคิด เห็นในส่วนตัวของคุณ เพราะนั่นอาจทำให้ข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนไปจากเดิมได้ อีกทั้งคุณต้องมีความรู้เป็นอย่างดีในเรื่องเกี่ยวกับงานที่คุณนำมาเสนอขาย ให้ลูกค้าเพื่อที่จะได้สามารถตอบข้อสงสัยและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ ลูกค้าได้ นอกจากนี้ควรมีความรู้เกี่ยวกับงานหรือผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งของคุณด้วย เพื่อที่จะได้สามารถวิเคราะห์ข้อแตกต่างระหว่างงานของคุณกับของคู่แข่งให้ ลูกค้าฟังจะได้มีส่วนช่วยในการตัดสินใจของลูกค้าคุณอีกทางหนึ่งนั่นเอง

กฎข้อที่ 4 จดบันทึก

จดบันทึกเพื่อใช้ปรับปรุงงานตามข้อเสนอแนะ 

ทำการจดบันทึกในเรื่องต่างๆที่ได้มีการพูดคุยกับลูกค้าเพื่อกันลืม ทั้งในเรื่องของคำถามที่ลูกค้ามี ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ซึ่งบางทีอาจจะนำมาใช้ในการปรับปรุงงานในอนาคตของคุณได้  ชื่อของลูกค้าก็เป็นสิ่งจำเป็นมากที่จะลืมไม่ได้เด็ดขาดเพราะลูกค้ามักจะ เข้ามาฟังการนำเสนองานของคุณกันหลายๆคน คุณจึงควรจำชื่อลูกค้าที่เข้ามานั่งฟังคุณให้ได้ทุกคน อีกทั้งการจดบันทึกยังเป็นการแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดที่ ตัวคุณมีต่องานที่นำเสนอและเป็นการให้ความเคารพต่อตัวของลูกค้าอีกด้วย

กฎข้อที่ 5 คาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้

พยายามใช้จิตวิทยาเชิงบวกในการสื่อสารให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคุณต้องสามารถสะกดลูกค้าของคุณให้ตั้งใจฟังการนำเสนอของคุณอยู่ตลอดเวลา ซึ่งวิธีการที่ดีและนิยมใช้กันเป็นจำนวนมาก คือ การใช้การส่งสายตาระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง หรือที่เรียกกันว่า eye contact พยายามสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นในใจลูกค้าของคุณ ให้ลูกค้าสามารถจดจำสิ่งที่คุณได้นำเสนอจากความทรงจำของตัวลูกค้าเองไม่ใช่ จากการจดบันทึก และเมื่อทำการนำเสนอเสร็จแล้วควรแจกเอกสารสรุปเป็นการปิดท้ายด้วย              

การนำเสนอขายงานที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้นนอกจากจะปฏิบัติตามกฎทั้ง 5 ข้อแล้ว ยังควรใช้วิธีการนำเสนอที่เน้นผู้ฟังเป็นศูนย์กลาง เพราะจะช่วยให้การนำเสนอขายงานของคุณไม่น่าเบื่อ และยังทำให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอด้วย ซึ่งสิ่งนี้จะสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าของคุณและรับรองว่ามัน จะมีผลดีในการพิจารณางานที่คุณนำมาเสนอขายด้วยอย่างแน่นอน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view