8 วิธี สำหรับการเป็นผู้นำในองค์กร

8 วิธี สำหรับการเป็นผู้นำในองค์กร

1. รู้จัก และค้นหาวิธีที่จะพัฒนาตนเอง ด้วยวิธีการประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองอย่างเหมาะสม และมองถึงวิธีที่จะพัฒนาสิ่งเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงาน

2. มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค ในงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามข้อมูลและวิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อนำมาปรับใช้ในงาน รวมไปถึง รู้วิธีที่จะจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อนำมาใช้ในการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. เข้าใจถึงบทบาทความรับผิดชอบ ด้วยการให้ความใส่ใจต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ อย่างเท่าเทียมกัน การให้ความใส่ใจต่อพนักงาน จะส่งผลให้พวกเขา ทุ่มเทรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

4. ตัดสินใจอย่างละเอียดและถูกต้อง การตัดสินใจในเรื่องงาน ต้องผ่านกระบวนการคิดมาแล้วเป็นอย่างดี ก่อนที่จะพูดอะไรออกไป จะต้องมีความเข้าใจในทุกๆ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และหากเป็นไปได้ ให้ตัดความรู้สึกต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานออกไป

5. ทำตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่ดี ทำทุกอย่างให้มีความเด่นชัด มองเห็นเป็นรูปธรรมในทุกๆ กิจกรรม บทบาทที่ดี จะเป็นตัวอย่าง และเป็นตัวกำหนดให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ทำให้พวกเขาได้พัฒนาตนเอง


6. ให้พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เสมอ ข้อมูลข่าวสารที่ทันท่วงที เปรียบเหมือนกระแสเลือด และเป็นส่วนที่สำคัญมาก ของทุกๆ องค์กร เมื่อเกิดการ แบ่งปันแนวความคิด และความรู้กับพนักงาน จะส่งผลให้พวกเขารู้สึกมีส่วนร่วมและมีคุณค่าในตนเอง

7. รับผิดชอบการกระทำของตนเอง เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น ต้องรับผิดชอบต่อผลของการกระทำ จริงๆ แล้วไม่ว่าใครก็ตาม ล้วนมีโอกาสที่จะทำสิ่งผิดพลาดได้ เพียงแต่ว่า การรับผิดชอบต่อความผิดพลาด คือสิ่งที่แยก ความเป็นมืออาชีพ ออกมาจาก ความเป็นมือสมัครเล่น

8. มอบหมายงานให้พนักงานอย่างทั่วถึง มอบหมายงานแก่พนักงาน และจัดการดูแล ควบคุม ให้งานสำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมาย หลังจากนั้น ต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ว่างานสำเร็จลุล่วงตามมาตราฐานหรือไม่ ตลอดจนเตรียมพร้อมที่จะให้คำปรึกษา เมื่อพนักงานต้องการ
 

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view