เทคนิคการทำงานเชิงรุก Proactive

เทคนิคการทำงานเชิงรุก Proactive

โดย อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ : สร้างพลังขับเคลื่อนให้กับการทำงาน เพื่อผลงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

 

ในส่วนทัศนคติหรือมุมมองของคนที่ทำงานในเชิงรุก เธอให้รายละเอียดไว้ดังนี้ครับ (กล่าวโดยสรุป)

 

1.ศรัทธาในตนเอง เป็นการยอมรับนับถือตนเอง มองตนเองในแง่บวก คือการคิด และสร้างแต่สิ่งดี ๆ ให้กับตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยการตอกย้ำหรือสะกดจิตตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่า เราดี เราเก่ง เราทำได้ เรามีความรู้ความสามารถ เรามีศักยภาพในการทำงาน เป็นต้น เพราะสิ่งนี้เองจะเป็นพลังจิตสำคัญที่ทำให้เรามีกำลัง แรง และเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน

 

2.คิดจะเป็นผู้ให้ มากกว่าผู้รับ เป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเฉพาะการมีจิตสำนึกที่ดีต่อหน่วยงาน หรือองค์กรที่เราอยู่ ทำอย่างไรที่จะทำให้องค์กรที่เราอยู่ได้รับประโยชน์มากที่สุด นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้ความช่วยเหลือและร่วมมือแก่ผู้อื่นที่อยู่ภายในและ ภายนอกหน่วยงาน

 

3.มองโลกในทางบวก เป็นการคิดดีหรือคิดในทางสร้างสรรค์ ไม่ควรคิดมากกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำให้คุณไม่สบายใจ เพราะความคิดในทางลบหรือในทางไม่สร้างสรรค์จะเป็นตัวทำลายความคิดในการทำงาน เชิงรุกของคุณ โดยจะทำให้คุณมัวแต่คิดวิตกกังวล ไม่ชอบ ไม่พอใจ โมโห อาฆาตพยาบาท โกรธ และหาทางแก้แค้น

 

ทั้งนี้การคิดในทางบวกจะทำให้คุณพยายามหาหนทาง และแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

4.วันพรุ่งนี้ ย่อมดีกว่า วันนี้ คนทำงานเชิงรุกนั้นจะไม่ใส่ใจในอดีต พวกเขาจะมองถึงอนาคต ซึ่งจะต้องดีกว่าเสมอ เป้าหมายในอานคตย่อมเกิดขึ้นจากการนำความรู้และประสบการณ์ รวมถึงบทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีต และเรื่องราวปัจจุบันเป็นบทเรียน และพยายามทำอนาคตให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป พวกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจน รู้ว่าจะต้องทำอะไรอย่างไร เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

 

5.โอกาสแสวงหาได้จากตัวเรา ผู้ที่ทำงานแบบ Proactive จะฉกฉวยโอกาส และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สนับสนุนและเอื้ออำนวยต่อการทำงานเชิงรุก เขาจะคิดอยู่เสมอว่า วิกฤติคือโอกาส และจะม่เสียใจ ผิดหวัง ท้อแท้กับเหตุการณ์ต่าง ๆ และจะไม่ปฏิเสธที่จะรับโอกาสใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น

 

6.มองความผิดพลาดเป็นบทเรียน ไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาด คนทำงานเชิงรุกจะพยายามนำความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียน จะทำให้ระวังตัว มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานมากขึ้น และพยายามหาหนทางไม่ให้ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นอีก

 

7.กล้าและพร้อมเผชิญกับปัญหา บทเส้นทางแห่งความสำเร็จไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป และแน่นอนว่าจะต้องเผชิญกับขวากหนามหรืออุปสรรคบ้าง คนำงานเชิงรุกจึงกล้าและพร้อมเผชิญกับนานาปัญหา และพร้อมที่จะแก้ไขด้วยความรับผิดชอบ สามารถวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุ และกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างแม่นยำได้

 

8.ความรู้ ความสามารถย่อมฝึกกันได้ คนทำงานเชิงรุกมักตรวจสอบตนเอง และประเมินได้ว่าอะไรคือจุดแข็ง และอะไรคือจุดอ่อนที่เป็นข้อบกพร่องของตัวเอง เขาจะมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดอ่อน อย่างจริงจังต่อเนื่องสม่ำเสมอ

 

9.แผนงานที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง คนทำงานเชิงรุกจะชอบวางแผนงาน ทั้งแผนงานหลัก และแผนงานรองไว้เสมอกรณีแผนงานหลักไม่ประสบความสำเร็จ โดยมีกรอบและแนวทางการทำงาน การเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ติดตามและทบทวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

 

10.ทุกคนย่อมมีความรู้ ความสามารถ เขาจะมีความเชื่อ และยอมรับว่าทุกคนล้วนมีความสามารถและฝีมือในการทำงาน รู้ว่างานใดควรมอบหมายใครให้รับผิดชอบ

 

11.ผู้บริหารเวลาที่ดีที่สุดคือเรา ให้ ความสำคัญในเรื่องของเวลา และบริหารเวลาได้อย่างสมดุล ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรค์เวลาเพื่อการทำงาน เพื่อครอบครัว เพื่อตนเอง และเพื่อคนอื่น ๆ เขาจะไม่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ เป็นผู้มีสติ สมาธิ และปัญญาในการบริหารงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

 

12.จงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง เขาจะปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข มีเมตตาจิต พร้อมจะให้อภัย ไม่โกรธ หรืออาฆาตพยาบาท มีความพร้อมที่จะเป็นเพื่อนกับทุก ๆ คน มีกริยาวาจา น้ำเสียง คำพูด การแสดงออก และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่สุภาพ อ่อนโยน ไม่ก้าวร้าว

 

13.จงเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร เขาจะเป็นผู้มีวาทศิลป์ มีความสามารถในการเลือกใช้คำพูด น้ำเสียง การแสดงออก และกริยาท่าทางด้วยความสุภาพ เหมาะสม และถูกกาลเทศะ มองคู่แข่งหรือบุคคลที่ไม่หวังดีเป็นมิตรสหายที่จะต้องหยิบยื่นความช่วย เหลือต่าง ๆ ให้

 

14.อนาคตเป็นสิ่งที่เราสร้างได้ เขาจะเป็นคนที่มีความหวัง มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต มีความคิดอยู่เสมอว่า เราเป็นผู้สร้างอนาคต พวกเขาจึงมีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน ทั้งเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมทั้งพยายามมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายนั้น ๆ

 

15.พร้อมเสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลง เขาจะพร้อมเสมอสำหรับการเปลี่ยนแปลง มองการเปลี่ยนแปลงเป้นโอกาสในการพัฒนา ปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น เขาจะชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เปิดรับข่าวสารสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

 

ครับ นี่คือส่วนหนึ่งของหนังสือที่ผมอยากจะแนะนำให้ไปซื้ออ่านเพิ่มเติมครับ ซึ่งผมเชื่อว่าวิธีการดี ๆ จากหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเป็นคนทำงานที่ Proactive ครับ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view