การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

ความหมาย

การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร

ข้อแตกต่างของคำว่า ประสิทธิผล กับ ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล (Effectiveness)  หมายถึง ความสำเร็จในการที่สามารถดำเนินกิจการก้าวหน้าไปและามารถบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ที่องค์กรตั้งไว้

ประสิทธิภาพ (Effciency)   หมายถึง  การเปรียบเทียบทรัพยากรที่ใช้ไปกับผลที่ได้จากการทำงานว่าดีขึ้นอย่าไร แค่ไหน ในขณะที่กำลังทำงานตามเป้าหมายองค์กร

  วิธีการใช้ตัวเกณฑ์วัดประสิทธิภาพขององค์กร 

1.  เกณฑ์วัดผลตามเป้าหมาย

2.  เกณฑ์การบริหารประสิทธิภาพเชิงระบบ

3.  เกณฑ์การบริหารประสิทธิภาพโดยอาศัยกลยุทธ์ตามสภาพแวดล้อมเฉพาะส่วน

4.  การใช้วิธีการแข่งขันคุณค่า

  การสร้างองค์กรแห่งคุณภาพ 

การที่องค์กรจะไปสู่คุณภาพนั้น จำเป็นต้องปรับองค์กร โดยทั่วไปนิยมใช้ 3 วิธีคือ

 1.  การลดต้นทุน

2.  การเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

3.  การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

  นิสัยแห่งคุณภาพมี 7 ประการ ดังนี้ 

1.  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

2.  การทำงานเป็นทีม

3.  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4.  การมุ่งที่กระบวนการ

5.  การศึกษาและฝึกอบรม

6. ประกันคุณภาพ

7.  การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม

  กลยุทธ์การบริหารเชิงคุณภาพ  เป็นเพียงกานำเสนอดังนี้ 

1.  วงจร PDCA หรือ PDCA

2.  ระบบ 5 ส หรือ 5 S

3.  กลุ่มระบ QQC (Quality Contrl Circle:QCC)

4.  ระบบการปรับรื้อ(Re-engineering)

5.  ระบบ TQM (Total Quality Management)

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view