วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร

  วัฒนธรรม (Culture) ในมุมของนักวิชาการ ซึ่งพอจะให้ความหมายได้ดังนี้

   สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ

   วิถีชีวิตของหมู่คณะ

 ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน

  พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่คณะสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  และร่วมกันใช้ในหมู่พวกของตน

 แนวคิดของวัฒนธรรมองค์กร

         วัฒนธรรมองค์กร  หมายถึง ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดร่วมกัน โดยสมาชิกขององค์กรที่ได้กลายเป็นรากฐานของระบบบริหาร วิธีปฏิบัติของสมาชิกองค์กร

และผู้บริหารภายในองค์กรพลังนี้จะเรียกว่า วัฒนธรรมองค์กร ค่าวัฒนธรรมร่วมขององค์กรจะเรียกร้องความสนใจต่อสิ่งที่สำคัญ

และระบบแบบแผนของพฤติกรรมที่กลายเป็นบรรทัดฐานนำทางการกระทำสิ่งต่าง ๆ ภายในองค์กร

  องค์ประกอบของวัฒนธรรม

  องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กร     ในแนวคิดของดิสและเคนเนดี ได้เสนอแนะไว้ 5 ประการ คือ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ค่านิยม

วีรบุรุษ

ธรรมเนียมปฏิบัติ

เครือข่าววัฒนธรรม

คุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร

     รากฐานรองรับของวัฒนธรรมองค์กรใด คือ ความเชื่อนำทางค่าวัตถุที่สร้างรากฐานทางสังคม ปรัชญาเพื่อทิศทางขององค์กรขึ้นมา

โดยทั่วไปความเชื่อจะสะท้อนให้เห็นบุคลิกภาพและเป้าหมายของผู้ก่อตั้งหรือ ผู้บริหารระดับสูง ความเชื่อถือเหล่านี้จะกำหนดบรรทัดฐานเพื่พฤติกรรมประจำวันขึ้นมาภายใน องค์กร

  ตัวอย่างเช่น  บริษัท ยูไนเต็ต พาร์เซิล เซอร์วิส ความเชื่อของพวกเขา คือ บริษัทควรจะรักษาสถานที่ทำงานที่เสมอภาคไว้

ที่พนักงานจะถูกปฏิบัติอย่างยุติธรรมและเสมอภาาค และพนักงานจะได้รับรางวัลจากการทำงานหนัก เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของบริษัท

บรรทัดฐานสองอย่างนี้จะเกิดขึ้นจากความเชื่อถือต่อสถานที่ทำงานที่เสมอภาค คือ       

   จงเรียกพนักงานและผู้บริหารระดับสูง ยูพีเอส  ด้วยชื่อตัวแรกของพวกเขาเหมือนกัน

   การมีที่จอดรถยนต์ที่ไม่มีสงวนสิทธิ์ภายในลานจอดรถของบริษัท

     เมื่อค่านิยมและความเชื่อถือได้ถูกยอมรับทั่วองค์กร และพนักงานกระทำตามค่านิยมเหล่านี้แล้ว องค์กรจะมีคÇÃเข้มแข็ง

      นักวิจัยได้ระบุเครื่องวัดความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมองค์กรกลายอย่าง เช่น ความลึกของการแทรกซึมภายในองค์กร พนักงานได้ยึดเอาค่านิยมที่รุนแรงแค่ไหน

ความมีอายุยืนของการแทรกซึมภายในองค์กร ความสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม ระดับความมีส่วนร่วมของพนักงาน ระดับความสอดคล้องตามค่านิยมทางสภาพแวดล้อม

  ระดับวัฒนธรรมขององค์กร 

เราจะมีวัฒนธรรมองค์กร 2 ระดับภายในองค์กรอันได้แก่

1. วัฒนธรรมที่สังเกตได้

2.  วัฒนธรรมที่เป็นแกน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view