บุคลิกภาพ

บุคลิกภาพ

  แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ

      บุคลิกภาพ มาจากคำบาลี 2 คำ คือ บุคลิก กับ ภาวหรือภาพ เมื่อนำมารวมกันหรือสมาสกันเป็น

บุคลิกภาพ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Personality แปลว่า ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลซึ่งแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะไม่ตรงกัน

นอกจากนี้ นักจิตวิทยาได้ให้ความหมายบุคลิกภาพไว้หลายทัศนะด้วยกัน เช่น

   บุคลิกภาพ  คือ  ผลรวมของพันธุกรรม  และประสบการณ์ทั้งหมดของบุคคล

   บุคลิกภาพ  คือ ลักษณะรวมของบุคคล และวิธีการแสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่งกำหนดการปรับตัววจามแบบฉบับของแต่ละบุคคลต่องสิ่งแวดล้อม

   บุคลิกภาพ คือ กระบวนการสร้างหรือการจัดส่วนประกอบของแต่ละคน ทั้งภายในและภายนอก(จิตใจและร่างกาย) ซึ่งบุคลิกภาพนี้จะทำหน้าที่เป็นเครื่องกำหนด

ตัดสินพิจารณาลักษณะพฤติกรรม และความนึกคิดของบุคคลนั้น

    สรุป  บุคลิกภาพ คือ  ลักษณะพิเศษเฉพาะของบุคคลแต่ละบุคคล อันทำให้บุคคลนั้นแตกต่างจากบุคคลอื่น ๆ บุคลิกภาพประกอบด้วยรูปสมบัติและคุณสมบัติ

  องค์ประกอบของบุคลิกภาพ

บุคลิกภาพ ประกอบไปด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

1.  ลักษณะท่าทาง

2.  ลักษณะทางใจ

3.  ลักษณะทางสังคม

4.  ลักษณะทางอารมณ์

  ลักษณะของผู้มีบุคลิกภาพที่ดี

         บุคลิกภาพที่ดี มักจะเป็นคนที่มีพื้นฐานด้านสุขภาพจิตดี ทำให้มีการปรับตัวที่ดี และส่งผลถึงการมีบุคลิกภาพที่ดีด้วย ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี จะมี 

คุณลักษณะและความสามารถทางจิตที่สำคัญ 6 ประการ ดังต่อไปนี้

1.  ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจสภาพความจริงอย่างถูกต้อง

2.  การแสดงอารมณ์ในลักษณะและขอบเขตที่เหมาะสม

3.  ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทางสัฝคม

4.  ความสามารถในการทำงานที่อำนวยคุณประโยชน์

5.  ความรักและการต้องการทางเพศ

6.  ความสามารถในการพัฒนาตน

  การพัฒนาบุคลิกภาพ 

        คำว่า บุคลิกภาพ มาจากคำว่า Personality แปลว่า ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล ซึ่งไม่เหมือนกัน ดังนั้น บุคลิกภาเราจึงหมายถึง

ลักษณะเฉพาะตังของเราแต่ละคน ซึ่งไม่มีใครเหมือน และไม่เหมือนใคร บุคลิกภาพเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล

ไม่มีใครสามารถเลียนแบบบุคลิกภาพผู้อื่นได้เหมือนทุกอย่าง ทุกประการ และบุคลิกภาพสามารถปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นได้

  ประเภทของบุคลิกภาพที่ควรปรับปรุง 

บุคลิกภาพของบุคคลโดยทั่ว ๆ ไป แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. บุคลิกภาพภายนอก

2. บุคลิกภาพภายใน

  การปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอก 

   การปรับปรุงบุคลิกภายนอก หมายถึง สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัด หรือ สัมผัสได้ การปรับปรุงแก้ไขก็ทำได้ง่าย ใช้เวลาน้อย และวัดผลได้ทันที ได้แก่

  รูปร่างหน้าตา

  การปรับปรุงการแต่งกาย

  การปรับปรุงในเรื่องการติดต่อสื่อสาร

  การปรับปรุงการพูด

  การปรับปรุงการฟัง

  การปรับปรุงบุคลิกภาพภายใน

     การปรับปรุงบุคลิกภาพภายใน  หมายถึง สิ่งที่มองไม่เห็น และ สัมผัสยาก ต้องมีโอกาสทำงานร่วมกัน หรืออยู่ด้วยกันนานๆ

บุคลิกภาพภายในจึงจะแสดงออกมา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่อนข้างยาก ใช้เวลานาน และวัดผลลำบาก

บุคลิกภาพภายนอก

    ได้แก่

  ความกระตือรือล้น

  ความซื่อสัตย์

  ความสุภาพ

  ความร่าเริงและความร่วมมือ

  ความแนบเนียน

  ความยับยั้งชั่งใจ

  ความจริงใจ

  จินตนาการ 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view