ระบบคุณภาพของประเทศไทย

ระบบคุณภาพของประเทศไทย

ระบบคุณภาพของประเทศไท

การรับรองระบบงาน ความสำคัญ และประโยชน

 การรับรองระบบงาน  คือ การยอมรับอย่างเป็นทางการว่าหน่วยรับรอง มีความสามารถในการดำเนินการให้การรับรองกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง

 

หน่วยรับรอง   คือ บุคคลที่สามที่ให้บริการตรวจประเมินและรับรองหรือจดทะเบียนการเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดของกิจกรรมต่างๆ

 ความสำคัญของการรับรองระบบงานกรณีเป็นหน่วยรับรอง  

            การได้รับรองระบบงานเป็นการพิสูจน์ให้ลูกค้าได้เห็นว่าหน่วยงานหรือกิจการ ของท่านได้จัดองค์กรขั้นตอนการดำเนินงานและมี                 

บุคลากร ไปตามเกณฑ์สากล และผ่านการตรวจประเมินโดยมีผู้ตรวจประเมินอิสระที่มีความสามารถทางวิชาการ ได้รับการฝึกอบรมและ มีประสบการณ์มาแล้ว หรือจากองค์กรอื่นๆที่ได้รับการรับรองและมีหน้าที่โดยตรง

 กรณีเป็นผู้ประกอบการ

         การได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติเป็นวิถีทางที่ง่ายที่สุดในการให้ความมั่นใจแก่ ประชาชนที่ใช้สินค้า      หรือบริการจากท่านเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ

ในวงการค้าว่าผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองที่ได้รับการ รับรอง ระบบงานแล้วจะมีขีดความสามารถในการผลิตสินค้า หรือ

บริการให้ตรงตามความต้องการที่ตกลงกันไว้อย่างมีระบบภายในขอบข่าย      ที่ระบุในใบรับรอง

   ประโยชน์ของการรับรองระบบงาน  

       เป็นประโยชน์ต่อการเจรจากับประเทศคู่ค้า ในการยอมรับร่วมในผลการตรวจสอบ และ การรับรองเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการ  ค้าของประเทศ

และเกิดความโปร่งใสทางการค้าเกิดเอกภาพ ของระบบการรับรองหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้านการมาตรฐานในประเทศและ เป็นหลังในการส่งเสริม สนับสนุนงานบริหารการจัดการด้านอื่นๆ

 ระบบการรับรองงานของประเทศไทย โดยยึดมาตรฐานสากลเป็นหลักดังนี้

       การยอมรับร่วมในผลการตรวจสอบและการรับรอง โดยใช้มาตรฐานการรับรองระบบงานของหน่วยรับรองที่ให้บริการด้านต่างๆเช่น ระบบคุณภาพ(ISO9000)

ระบบการจัดการสิ่งแว้ดล้อม(ISO14000)ห้องปฏิบัติการ

      การรับรองระบบงานของประเทศไทย เป็นกระบวนการซึ่งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน(NAC)ให้การยอม รับ อย่างเป็นทางการ

ว่าหน่วยตรวจสอบรับรองในประเทศไทยมีความสามารถในการให้บริการรับรองกิจกรรม ใดกิจกรรมหนึ่งตามหลักเกณฑ์สากล

 นโยบายของ NAC 

     ดำเนินการรับรองระบบงานและประสานงานด้านการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน อย่างเป็นระบบเป็นกลางและ มีเอกภาพให้เป็นที่ยอมรับใน ระดับสากล

 ขอบข่ายการดำเนินงาน 3 สาขา คือ          

สาขาการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO9000)

สาขาการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแว้ดล้อม (ISO14000)

สาขาการรับรองระบบงานตรวจ

 สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงา

         เป็นองค์กรของภาครัฐภายใต้ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการในเรื่องการรับรองระบบงาน

ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆจะได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน และอยู่ภายใต้กรอบบนโยบายของคณะกรรม การแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงานรวมทั้งระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง

 กระบวนการรับรองระบบงานสาขาการรับรองคุณภาพ    

         การรับรองระบบงานของหน่วยรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานระบบคุณภาพ และเอกสารประกอบอื่นๆตามที่กำหนดไว้ในระบบเป็น  

ขอบเขตของระบบซึ่งกำหนดตามเกณฑ์ของหน่วยรับรองคุณภาพ ให้เป็นไปตามหลักการสากลและเกณฑ์กำหนดเฉพาะในการตรวจประเมิน และการรับรองระบบงาน

 การตรวจสอบประเมินมีขั้นตอนดังนี้

แต่งตั้งคณะประเมิน

ทบทวนระบบเอกสารและจัดทำแผนการประเมิน

ตรวจประเมิน

รายงานการตรวจประเมิน

 การติดตามผล   

     หลังจากอนุมัติรับรองระบบงานแล้ว สำนักงานคณะกรรมการจะติดตามผงอย่างน้อย 1 ครั้ง การตรวจติดตามผลดังกล่าว อาจเป็นการตรวจประเมินเต็มรูปแบบหรือบางส่วนก็ได้และจะมีการตรวจสอบประเมิน

ลูกค้าของหน่วยรับรองอย่างน้อย 1 ราย ก่อนครบรอบการตรวจประเมินครั้งใหม่

 กระบวนการรับรองระบบงานสาขาการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

    การรับรองระบบงานของหน่วยรับรองระบบการจักการสิ่งแวดล้อม ตาม ISO 14001 และเอกสารประกอบอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในระบบเป็นขอบเขตของหน่วยงาน

 องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตราฐาน

    ISO เป็นองค์กรอิสระ ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกำหนดมาตราฐาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้การแลกเปลี่ยนสินค้า      

และบริการเป็นไปด้วยความสะดวกและช่วยพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน วิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเศรษฐกิจมาตรา ฐานที่กำหนดขึ้น เรียกว่า มาตราฐานระหว่างประเทศ สมาชิก ISO

        สมาชิกของ ISO แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

Member body

Correspondent member

Subscriber member

 มาตราฐานคุณภาพ องค์ประกอบที่สำคัญประกอบด้วย

รูปแบบรายการที่กำหนด

มาตราฐาน เป็นข้อกำหนดที่เกิดขึ้นจากการวิจัยพัฒนาทั้งในห้องทดลองและภาคสนาม  ซึ่งประกอบด้วย

มาตราฐานโครงสร้าง

มาตราฐานกระบวนการ

มาตราฐานเชิงผลลัพท์

ความพึงพอใจของลูกค้า

การกำหนดมาตราฐาน มีรูปแบบดังนี้

องค์การมาตราฐานกลุ่มวิชาชีพ

องค์การมาตราฐานรับรองผลิตภัณฑ์หรือบริการ องค์การหรือหน่วยงาน  ประเภทนี้จะมีระดับที่สำคัญ

- ระดับบุคคล

- ระดับองค์การหรือบริษัท

- ระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น

- ระดับชาติ

- ระหว่างประเทศ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view