มาตรฐานการรับรองที่นำมาใช้ในประเทศไทย

มาตรฐานการรับรองที่นำมาใช้ในประเทศไทย

 

สาขาการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ(ISO9000)

 มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 : 2000

สมอ. เป็นหน่วยงานภาคราชการที่มีการพัฒนางานด้านการบริการมาโดยตลอดอย่างต่อ เนื่องและในฐานะที่ สมอ. เป็นสถาบัน     

มาตรฐานแห่งชาติเป็นสมาชิกองค์การค้าระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน(ISO) ที่เป็นผู้กำเนิดISO9000สมอ.จึงมีส่วนสำคัญใน

การผลักดันให้มีการนำ ISO 9000 ไปใช้ในประเทศไทยอย่างกว้างขวางและเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน

   มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ : มาตรฐาน ISO 9000

            มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ เป็นมาตรฐานระบบการบริหารงานขององค์กรโดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพ ที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ให้การยอมรับและนำไปใช้อย่างแพร่หลายกำหนดขึ้นโดย องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน

 การแก้ไขมาตรฐานฉบับปี 1994 สู่ปี 2000

กลุ่มมาตรฐานข้อกำหนด

ISO 9001 มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ

ISO9002 มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ

ISO 9003 มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ

กลุ่มมาตรฐานข้อแนะนำ

การปรับเข้าสู่ ISO 9000 : 2000

      การปรับระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 : 1994 ไปสู่ ISO 9000 : 2000 นั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้มาตรฐาน

จึงได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติซึ่งตกลงกันในระดับสากล คือนับจากวันที่ประกาศใช้มาตรฐานฉบับใหม่

   คุณภาพนำมาแต่สิ่งที่ดี 

       การนำระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 ไปใช้อย่างแพร่หลายจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดังนี้

องค์กร/บริษัท

การจัดองค์กร การบริหารงาน การผลิต ตลอดจนการให้บริการมีระบบ และมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นที่พึงพอใจลูกค้า หรือผู้รับบริการและได้รับการยอมรับ

ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

พนักงานภายในองค์กร/บริษัท

มีการทำงานเป็นระบบ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องของคุณภาพมากขึ้น

มีวินัยในการทำงาน

พัฒนาการทำงานเป็นทีมหรือเป็นกลุ่ม มีการประสานงานที่ดี และสามารถพัฒนาตนเองตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน

ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค

มั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการว่ามีคุณภาพตามที่ต้องการ

สะดวกประหยัดเวลาค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องตรวจสอบคุณภาพซ้ำ

ได้รับการคุ้มครองด้านคุณภาพความปลอดภัยและการใช้งาน

 หลักการสำคัญที่นำไปสู่ ISO 9000

       หลักการและข้อกำหนดของ ISO 9000 เป็นสิ่งที่รวบรวมมาจากแนวทางปฏิบัติ ที่จำเป็นต้องมีในระบบการบริหารงานโดยทั่วไปขององค์กร

เพื่อให้เกิดความสะดวกการนำไปประยุกต์ใช้ซึ่งองค์กรต่างๆได้มีการปฏิบัติ แล้วเป็นส่วนใหญ่เพียง แต่อาจขาดความสม่ำเสมอและขาดความ

สมบูรณ์เนื่องจากไม่ได้จัดระบบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้อ้างอิงในการบริหารงาน

 สาขาการรับรองระบบงานหน่วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14000)

        ในยุคที่สังคมโลกกำลังให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากมลพิษต่างๆ ไม่ว่าทางอากาศ ทางน้ำ การกำจัดของเสีย ฯลฯ

ได้ส่งผลกระทบต่อพลเมืองโลกอย่างมากผลกระทบนี้เกิดขึ้นกับทุกประเทศในโลก และเป็นเหตุให้เกิดแรงผลักดันให้องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO

จัดทำอนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม "ISO 14000" ขึ้น ISO 14000 เป็นชุดของมาตรฐานที่ประกอบไปด้วยมาตรฐานหลายเล่ม

เริ่มต้นตั้งแต่หมายเลข 14001 จนถึง 14100 ( ปัจจุบัน ISO กำหนดเลขสำหรับมาตรฐานในอนุกรมนี้ไว้ 100 หมายเลข )

 สาขาการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(มอก.)

     ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไทยไปสู่สังคมอุสาหกรรมมากขึ้น มีการใช้แรงงานที่ต้องเสี่ยงต่ออันตรายมากขึ้น

ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ใช้แรงงานในการทำงานโดยแต่ละเล่มเป็นเรื่องของ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นจึง

เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องตระหนักและใส่ใจตลอดเวลาเพราะผลจาก สภาพแวดล้อม ในการทำงานหรือผลของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

นอกจากจะก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ตนเองแล้วยังส่งผลกระทบไปถึงบุตร ภรรยา พ่อแม่ พี่น้องอีกด้วย ซึ่งเป็นความสูญเสียที่เกินกว่าจะคาดคิดหรือเรียกร้องกลับคืนมาได้

 หลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

      คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อปฏิบัติในการรับรอง คุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

เพื่อให้ดำเนินการโดยถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ

เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการรับรองของสากลและพัฒนาการของภาคอุตสาหกรรม

เพื่อให้สอดคล้อดกับนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม ที่จะเพิ่มศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมและสนับสนุนให้รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และต่อผู้บริโภค

เพื่อลดและเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐจากผู้ควบคุมเป็นผู้กำกับดูแลหลักการ

การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ สมอ. มีหลักการทางเทคนิค2ประการ คือ

   ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนด

   ผู้ผลิตมีระบบการควบคุมคุณภาพเพียงพอที่จะรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างสม่ำเสมอ

การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ สมอ. ประกอบด้วยการดำเนินการดังนี้

การตรวจสอบเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต

การตรวจติดตามภายหลังการออกใบอนุญาต

ความคิดเห็น

  1. 1
    15/12/2015 18:45

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view