ข้อแตกต่างของคำว่า ประสิทธิผล กับ ประสิทธิภาพ

ข้อแตกต่างของคำว่า ประสิทธิผล กับ ประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล (Effectiveness)  

หมายถึง ความสำเร็จในการที่สามารถดำเนินกิจการก้าวหน้าไปและสามารถบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ที่องค์กรตั้งไว้

ประสิทธิภาพ (Effciency)  

หมายถึง  การเปรียบเทียบทรัพยากรที่ใช้ไปกับผลที่ได้จากการทำงานว่าดีขึ้นอย่าไร แค่ไหน

ในขณะที่กำลังทำงานตามเป้าหมายองค์กร

ความคิดเห็น

  1. 1
    03/11/2016 13:17

    ขอสอบถาม     " บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการทำงานแต่ขาดประสอทธิผล "

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view