วิธีการใช้ตัวเกณฑ์วัดประสิทธิภาพขององค์กร

วิธีการใช้ตัวเกณฑ์วัดประสิทธิภาพขององค์กร 

1.  เกณฑ์วัดผลตามเป้าหมาย

2.  เกณฑ์การบริหารประสิทธิภาพเชิงระบบ

3.  เกณฑ์การบริหารประสิทธิภาพโดยอาศัยกลยุทธ์ตามสภาพแวดล้อมเฉพาะส่วน

4.  การใช้วิธีการแข่งขันคุณค่า

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view