การสร้างองค์กรแห่งคุณภาพ

  การสร้างองค์กรแห่งคุณภาพ 

การที่องค์กรจะไปสู่คุณภาพนั้น จำเป็นต้องปรับองค์กร โดยทั่วไปนิยมใช้ 3 วิธีคือ

1.  การลดต้นทุน

2.  การเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

3.  การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view