นิสัยแห่งคุณภาพมี 7 ประการ

นิสัยแห่งคุณภาพมี 7 ประการ ดังนี้ 

1.  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

2.  การทำงานเป็นทีม

3.  การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

4.  การมุ่งที่กระบวนการ

5.  การศึกษาและฝึกอบรม

6. ประกันคุณภาพ

7.  การส่งเสริมให้สมาชิกทุกส่วนมีส่วนร่วม

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view