ลักษณะขององค์กร

ลักษณะขององค์กร  

องค์กรโดยทั่วไป  แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะใหญ่ ๆ  คือ

                      1. องค์กรทางสังคม

                      2.  องค์กรทางราชการ

                      3.  องค์กรเอกชน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view