โครงสร้างขององค์กร

 โครงสร้างขององค์กร  

    โครงสร้างขององค์กร เป็นการมององค์กรในลักษณะที่เต็มที่ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์

 และบทบาทหน้าที่ที่เป็นระเบียบ เพื่อการจัดการและบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 เพื่อความสำเร็จขององค์กร

                  โครงสร้างขององค์กรจะประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้  

1.  มีเป้าหมายวัตถุประสงค์ เป็นสิ่งที่องค์กรต้องกำหนดเอาไว้ในการจัดตั้งองค์กรว่าตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร

2.  มีภาระกิจหน้าที่ องค์กรทุกประเภทจะต้องกำหนดภารกิจหน้าที่อย่างชัดเจน โดยทั่วไปแล้วจะกำหนด
ไว้อย่างถาวร

3.  มีการแบ่งงานกันทำ โดยมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นการแบ่งงานหรือจัดกลุ่มงาน
ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ

4.  มีสายการบังคับบัญชา เป็นการจัดตามความสัมพันธ์ของอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละคน หรือแต่ละหน่วยงาน

5.  มีช่วงการควบคุม  เป็นเทคนิคสำคัญในการจัดองค์กร เพื่อแสดงให้เห็นว่าใครมีหน้าที่ขอบเขตอำนาจและความรับผิดชอบเพียงใด

มีผู้ใต้บังคับบัญชากี่คน มีหน่วยงานที่อยู่ใต้ความรับผิดชอบกี่คน

6.  มีความเอกภาพ หรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการบังคับบัญชา เป็นการจัดอำนาจการควบคุมบังคับบัญชาให้อยู่ร่วมกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

หรือ คณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างชัดเจน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ซ้ำซ้อน และไม่ก้าวก่ายต่อกัน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view