เป้าหมายขององค์กร

เป้าหมายขององค์กร

    เป้าหมายขององค์กร เป็นการกำหนดทิศทางการดำเนินงานขององค์กร โดยคอยกำหนดแนวทางการปฏิบัติ เมื่อองค์กรมีเป้าหมายที่ชัดเจน

จะทำให้มีความเข้าใจในการทำงาน เป้าหมายหลักขององค์กรโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ใหญ่ ๆ คือ

1.  เป้าหมายทางเศรฐกิจหรือกำไร  กำไรเป็นเครื่องมือแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งหรืออ่อนแอขององค์กร องค์กรใดที่มีการทำกำไรสูง

ย่อมแสดงว่าองค์กรนั้นกำลังเจริญเติบโตและมีความมั่นคง

2.  เป้าหมายเกี่ยวกับการให้บริการ   ส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรรัฐ ที่มุ่งจัดทำบริการสาธารณะต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของประชาชน

สำหรับในส่วนขององค์กรธุรกิจ ในปัจจุบันได้พยายามปรับปรุง โดยเฉพาะเกี่ยวกับการทำกำไรสูงสุด มาเป็นเป้าหมายเกี่ยวกับการบริการทางด้านสังคมเพิ่มมากขึ้น

3.  เป้าหมายด้านสังคม   โดยทั่วไปองค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีพื้นฐานในการจัดตั้งเพื่อบริการประชาชน หรือเพื่อความเจริญของประเทศโดยรวม ดังนั้น

การดำเนินการจึงเป็นการกระทำเพื่อสังคมโดยส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view