หลักการจัดองค์กร

หลักการจัดองค์กร  

    การจัดองค์กร เป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่งานของบุคคลากร

และปัจจัยทางกายภาพต่าง ๆ ขององค์กร หลักการจัดองค์กรครั้งนี้จะเน้นไปที่ระบบราชการ โดยมีหลักสำคัญดังนี้

 -   การกำหนดหน้าที่การงาน

 -   การแบ่งงาน

 -   สายการบังคับบัญชา

 -   อำนาจกหารบังคับบัญชา

 -   ช่องการควบคุม

 -   แผนภูมิองค์กร

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view