ขั้นตอนการจัดองค์กร

ขั้นตอนการจัดองค์กร

การจัดองค์กรมีประสิทธิภาพนั้น เออร์เนสต์ เดล ได้เสนอแนะไว้เบื้องต้น 3 ขั้นตอน ดังนี้

-   การกำหนดรายละเอียดของงาน

-   การแบ่งงานให้แต่ละคนในองค์กรได้รับผิดชอบตามความเหมาะสม

-   การประสานงาน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view