องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กร

องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กร

   1.  สภาพแวดล้อม    

องค์กรแต่ละองค์กรจะดำเนินงานอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่เจาะจงจะกำหนดประเภทขององค์กรที่ต้องการความเจริญเติบโต

ภายใต้สถานการณ์ที่มีการแข่งขันสูง การมุ่งการขายจะเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กรอย่างหนึ่ง

  2.  ค่านิยม   

ค่านิยมที่ยึดถือร่วมกัน โดยสมาชิกทุกคนจะเป็นคุณลักษณะพื้นฐานขององค์กร ค่านิมยม คือ สิ่งที่ผลักดันความพยายามร่วมกันของสมาชิกในองค์กร

คือ บิลล์ เกตส์ พนักงานสามารถเข้าหาเกตส์โดยตรงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เมลล์ของบริษัท

  3.  วีรบุรุษ 

บุคคลบางคนจะถูกระบุไว้อย่างใกล้ชิดกับวัฒนธรรมของวัฒนธรรมองค์กร ตัวอย่างเช่น แทนเต็มคอมพิวเตอร์ จะสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม

ตอนบ่ายวันศุกร์ที่ซีอ๊โอของบริษัทจะได้เข้าร่วมด้วยเสมอ เช่น งานเลี้ยงข้าวโพดคั่วของบริษัท

  4.  เครือข่ายทางวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมองค์กรจะถูกถ่ายทอดผ่านเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ เรื่องราวของอุดมคติและวีรบุรุษขององค์กรก่อนหน้านี้จะถูกรวบรวมกันทั่วทั่ง

องค์กรและระหว่างรุ่นของสมาชิกในองค์กร คือ มีความให้เกียรติและนับถือกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง หรืออื่น ๆ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view