คุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร

คุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร

     รากฐานรองรับของวัฒนธรรมองค์กรใด คือ ความเชื่อนำทางค่าวัตถุที่สร้างรากฐานทางสังคม ปรัชญาเพื่อทิศทางขององค์กรขึ้นมา

โดยทั่วไปความเชื่อจะสะท้อนให้เห็นบุคลิกภาพและเป้าหมายของผู้ก่อตั้งหรือ ผู้บริหารระดับสูง ความเชื่อถือเหล่านี้จะกำหนดบรรทัดฐานเพื่อพฤติกรรมประจำวันขึ้นมาภายใน องค์กร

  ตัวอย่างเช่น  บริษัท ยูไนเต็ต พาร์เซิล เซอร์วิส ความเชื่อของพวกเขา คือ บริษัทควรจะรักษาสถานที่ทำงานที่เสมอภาคไว้ ที่พนักงานจะถูกปฏิบัติอย่างยุติธรรมและเสมอภาค

และพนักงานจะได้รับรางวัลจากการทำงานหนัก เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของบริษัท บรรทัดฐานสองอย่างนี้จะเกิดขึ้นจากความเชื่อถือต่อสถานที่ทำงานที่เสมอภาค คือ       

-   จงเรียกพนักงานและผู้บริหารระดับสูง ยูพีเอส  ด้วยชื่อตัวแรกของพวกเขาเหมือนกัน

-   การมีที่จอดรถยนต์ที่ไม่มีสงวนสิทธิ์ภายในลานจอดรถของบริษัท

      เมื่อค่านิยมและความเชื่อถือได้ถูกยอมรับทั่วองค์กร และพนักงานกระทำตามค่านิยมเหล่านี้แล้ว องค์กรจะมีควรเข้มแข็ง
 
       นักวิจัยได้ระบุเครื่องวัดความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมองค์กรกลายอย่าง เช่น ความลึกของการแทรกซึมภายในองค์กร พนักงานได้ยึดเอาค่านิยมที่รุนแรงแค่ไหน

ความมีอายุยืนของการแทรกซึมภายในองค์กร ความสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อม ระดับความมีส่วนร่วมของพนักงาน ระดับความสอดคล้องตามค่านิยมทางสภาพแวดล้อม

        หากการแทรกซึมเป็นสิ่งที่ดีต่อองค์กร องค์กรก็จะเจริญและยืนอยู่ได้  หากเป็นสิ่งตรงข้าม องค์กรใดก็อยากจะยืนยง

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view