ระดับวัฒนธรรมขององค์กร

ระดับวัฒนธรรมขององค์กร

 ระดับวัฒนธรรมขององค์กร

เราจะมีวัฒนธรรมองค์กร 2 ระดับภายในองค์กรอันได้แก่

1. วัฒนธรรมที่สังเกตได้
                                                               

         หรือวิถีทางที่เรากระทำสิ่งต่าง ๆ อยู่ ณ ที่นี้ สิ่งเหล่านี้เป็นวิถีทางที่กลุ่มได้พัฒนาขึ้น และฝึกอบรมแก่สมาชิก

ใหม่ วัฒนธรรมที่สังเกตได้มักเกิดขึ้นจากเรื่องราวพิเศษ วิถีชีวิต วัฒนธรรมที่สังเกตได้ คือ สิ่งที่บุคคลมองเห็นและได้

ยินเมื่อเดินรอบภายในองค์กร ผู้มาเยือน ลูกค้า และสมาชิกภายในวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง คุณลักษณะที่สังเกตได้

บางอย่างของวัฒนธรรมจะปรากฏขึ้นมา วัฒนธรรมที่สังเกตได้อาจจะถูกมองเห็นได้จากวิถีทางที่บุคคลแต่งกายใน

สถานทำงาน พวกเขาได้จัดสำนักงานอย่างไร พวกเขาปฏิบัติต่อบุคคลอื่นอย่างไร และพวกเขาพูดถึงและปฏิบัติต่อ

ลูกค้าอย่างไร เมื่อพูดอย่างเป็นทางการมากขึ้น

2. วัฒนธรรมที่เป็นแกน
                                                       

     จะอยู่ที่ค่านิยมร่วม ที่มีบทบาทสำคัญต่อความผูกพันของบุคคลเข้าด้วยกัน และจะเป็นกลไกจูงใจที่มีอำนาจ
 
องค์กรควรพัฒนาค่านิยมร่วมขึ้นมาที่โดดเด่น คำว่า ร่วมภายในองค์กรการวิเคราะห์วัฒนธรรมจะ

หมายถึง กลุ่มโดยส่วนรวม รากฐานที่ยืนหยัดอยู่ของสิ่งที่เกิดขึ้นตามวิถีทางนี้คือ  วัฒนธรรมที่เป็น

แกนกลางจะประกอบด้วยค่านิยมหรือความเชื่อถือร่วมกันที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทำให้เกิดคุณลักษณะของ

วัฒนธรรมที่สังเกตได้ ค่านิยมจะมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และมักจะถูกเปิดเผยในถ้อยที่เป็นทางการของ

ภารกิจ และความมุ่งหมายขององค์กร

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view