ความสำคัญของความพึงพอใจในการทำงาน

ความสำคัญของความพึงพอใจในการทำงาน

ความสำคัญของความพึงพอใจในการทำงาน   

         ผู้บริหารงานควรให้ความสนใจต่อผู้ปฎิบัติงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้ผู้ปฎิบัติงานได้ทราบเป้าหมาย นโยบาย มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

การวางแผนและพัฒนา ได้รับการยอมรับและมีความเป็นกันเอง สิ่งเหล่านี้เป็นแนวการบริหารที่ให้ความสำคัญต่อผู้ปฎิบัติงาน

จึงทำให้ผู้ปฎิบัติงานมีความรู้สึกที่ดีและมีความพึงพอใจในการทำงาน

ความพึงพอใจในการทำงาน

โดยแยกในประเด็นได้ดังนี้

1.เสริม สร้างบรรยากาศและความตั้งใจในการปฎิบัติงาน : การที่พนักงานมีความพึงพอใจย่อมส่งผลให้พนักงานมีความตั้งใจทำงาน

จึงเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานให้ดีขึ้นลfการขาดงาน การลางาน

2. เสริมสร้างความเป็นอิสระในการทำงาน : ความพึงพอใจมีความสำคัญ และมีความสัมพันธ์ต่อความรับผิดชอบ ความอิสระเป็นอย่างมาก

ซึ่งก็แสดงว่าเมื่อพนักงานเกิดความพึงพอใจพนักงานจะทำงานด้วยความเป็นตัวเอง ไม่จำเป็นต้องมีพันธนาการต่าง ๆ มาควบคุม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ

อุปกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่ ที่จะต้องจ้างหรือซื้อมากำกับดูแลการปฎิบัติงานของพนักงาน ซึ่งย่อมเป็นการสิ้นเปลืองไม่น้อย

3. ส่งเสริมการบริหารแบบประชาธิปไตย : เมื่อพนักงานเกิดความพึงพอใจ ย่อมมีผลให้พนักงานบริหารงานเป็นแบบเปิดโอกาสความเป็นอิสระ แสดงความคิดเห็น

หรือแสดงความรับผิดชอบอย่างกว้างขวาง ฉะนั้น ความพึงพอใจในการทำงาน ย่อมส่งเสริมและมีผลให้การบริหารเป็นไปอย่างประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น

4. ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน : เมื่อพนักงานมีความพอใจในการปฎิบัติงานย่อมส่งเสริมให้การทำงานมี ประสิทธิภาพ มีการเพิ่มผลผลิต ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

อาคาร นันทวัน ชั้น 18 เลขที่ 161 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ : 02-651-8170-3 แฟกซ์ : 02-651-8124

 
  
view